REGULAMIN

Regulamin sklepu Internetowego działającego pod adresem www.mikrobeton.pl prowadzonego przez Mikro-beton Sp z o.o.  siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8 wpisaną do Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP 8971870021 i REGON 384172500.

 1. REGULACJE WSTĘPNE – DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Adresie poczty elektronicznej – należy przez to rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Towarów na odległość określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Elektronicznym formularzu – należy przez to rozumieć formularz wypełniany przez Zamawiającego w celu złożenia zamówienia.

4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Zamawiającego w celu utworzenia Konta Zamawiającego.

5. Konto Zamawiającego – należy przez to rozumieć udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po rejestracji przez Zamawiającego, do którego Zamawiający uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz składanie zamówień.

6. Zamawiający – należy przez to rozumieć składającą ofertę zawarcia umowy sprzedaży osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

7. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Sprzedawcy.

8. Sprzedawca – należy przez to rozumieć Mikro-beton Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, posiadającą nr NIP 8971870021 i REGON 384172500.

9. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie mikrobeton.pl

10. Towar– należy przez to rozumieć produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

11. Umowa – umowa sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej www.giarre.pl zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet – z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana z Kupującymi – konsumentami stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

12. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.gmikrobeton.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2.3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.mikrobeton.pl lw zakładce Regulamin.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sprzedawcą.

2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.mikrobeton.pl służy do dokonywania zakupów wybranych produktów z oferty Sprzedawcy.

3.2. Zakupy w sklepie internetowym Sprzedawcy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.mikroeton.pl lokreślenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

3.4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

3.5. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

3.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

3.7. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.8. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.9. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

3.10. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.mikrobeton.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

 4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

1) Poprzez płatność przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. wysłana zostanie informacja o wpływie środków pieniężnych, co równoznaczne jest z przekazaniem zamówionego towaru do wysyłki.

2) Poprzez płatność kurierowi – przesyłka za pobraniem – po dokonaniu zamówienia Sprzedawca przesyła informację o skompletowaniu zamówienia i informuje o dacie wysyłki przesyłki jak również kwocie jaką należy przekazać kurierowi celem zapłaty za zamówione towary.

3) Poprzez płatność gotówką przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

 5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Zamawiający w procesie zamawiania towaru może wybrać następujące formy dostawy według następującego schematu:

a) dostawa poprzez firmę kurierską

b) odbiór osobisty w punkcie sprzedaży Sprzedawcy

5.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez Sprzedawcę kompletności wysłanych danych,

b) skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

5.3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

5.4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że:

a) do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar w przypadku płatności gotówką (przesyłka pobraniowa)

b) w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym towar zostanie wysłany w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w wysokości na jaką opiewało zamówienie.

5.6. Prowadzący Sklep Internetowy Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu).

5.7. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

5.8. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.

5.9. Przewidywany czas dostawy to 5 dni roboczych.

6. REKLAMACJE

6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres: 50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego Romana 7.

6.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dokumentem zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6.6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. Produkt należy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 7. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania przesyłki. Nie dotyczy to produktów wykonanych na indywidualne zamówienie. Farby i tynki barwione za pomocą mieszalnika na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

7.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien przesłać wypełnione oraz podpisane oświadczenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru, natomiast zwrotu towaru wraz z dokumentem zakupu i oświadczeniem należy dokonać w terminie 21 dni.

7.3. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

7.4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru:

1. nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów użycia)

2. oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu

3. nie zniszczonego w inny sposób

4. kompletnego tj zawierającego wszystkie elementy o ile takie zostały do produktu dołączone

5. zamówionego w bazie

7.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku przelewu elektronicznego rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Sprzedającego na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo lub za pobraniem.

 8. OCHRONA DANYCH

8.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

8.2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

8.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.

8.4. Każdy Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

c) w przypadku zamówienia więcej niż jednej rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.